Podmienky používania

AKTUALIZOVANÉ: 30. apríla 2023

TOTO JE POČÍTAČOM GENEROVANÝ ELEKTRONICKÝ ZÁZNAM A NEVYŽADUJE ŽIADNE FYZICKÉ ANI DIGITÁLNE PODPISY. POZORNE SI PREČÍTAJTE PODMIENKY TEJTO ZMLUVY. ZMLUVNÉ PODMIENKY UVEDENÉ V ZMLUVE SÚ ZÁVÄZNOU ZMLUVOU MEDZI ESZMELETLEN HOLDING CO. A POUŽÍVATEĽMI. PODMIENKY SÚ ÚČINNÉ PO PRIJATÍ A RIADIA VZŤAH MEDZI ESZMELETLEN A POUŽÍVATEĽMI PRE SLUŽBY PROSTREDNÍCTVOM PLATFORMY https://makeforms.io. AK TIETO PODMIENKY BUDE V KONFIGURÁTE S AKÝMIKOĽVEK INÝMI DOKUMENTMI/ZÁZNAMI, TIETO PODMIENKY PLATIA, POKUD SPOLOČNOSŤ ESZMELETLEN NEUPOZORÍ ĎALŠIE ÚPRAVY.

 1. ÚVOD:

  Vitajte v „MakeForms“, ktorú úplne vlastní a prevádzkuje „Eszmeletlen Holding Company“. MakeForms ponúka svoju platformu na vytváranie formulárov zákazníkom v rámci rôznych plánov a balíkov, od bezplatných skúšobných verzií až po množstvo platených predplatných. Podrobnosti o každom pláne sú jasne uvedené na našej cenovej stránke dostupnej na adrese https://makeforms.io/pricing. MakeForms vyzýva každého, aby si prečítal tieto zmluvné podmienky („Podmienky“) pred registráciou do aplikácie MakeForms. Ak ty („Vy/“ Vy“/ „Predplatiteľ“/ „Hosť“/ „Používateľ“) budete pokračovať v prehliadaní a používaní tejto platformy, súhlasíte s dodržiavaním a viazaním týchto podmienok, ktoré spolu s našimi zásadami ochrany osobných údajov („Zásady ochrany osobných údajov“) upravujú vzťah platformy s vami. Keď používate MakeForms.io alebo akúkoľvek inú aplikáciu označenú pod názvom „MakeForms“, súhlasíte s týmito Podmienkami bez ohľadu na to, či sa rozhodnete zaregistrovať alebo zaregistrovať sa u nás alebo nie. Nesmiete používať služby Platformy za predpokladu, že sa rozhodnete neprijať tieto Podmienky.

 2. DEFINÍCIE:

  "Holdingová spoločnosť Eszmeletlen" znamená Eszmeletlen Holding Company, partnerskú firmu registrovanú podľa platných zákonov, so sídlom na 7. poschodí, Byt č. 702, Tridev-1 CHS, Bhakti Marg, Mulund West, Mumbai, Mumbai Suburban, Maharashtra, 400080 („my “/ “náš”/”nás”).

  "Plošina"
  znamená https://makeforms.io nami vlastnené, prevádzkované a spravované.

  „Služby“
  znamená rôzne ponuky na vytváranie formulárov, ktoré poskytujeme prostredníctvom platformy zákazníkom v rámci rôznych plánov a balíkov, ktoré siahajú od bezplatných skúšobných verzií až po množstvo platených predplatných.

 3. VYUŽÍVANIE SLUŽIEB:

  Služby podliehajú Vášmu prijatiu týchto Podmienok a Zásad ochrany osobných údajov platformy. Budete mať prístup k určitým službám dostupným na platforme jednoduchou bezplatnou registráciou na platforme, ako je uvedené v týchto podmienkach. Služby je možné využívať prostredníctvom online režimu. Používatelia si môžu prejsť podrobnosti o platforme a kliknúť na tlačidlo registrácie. Platforma môže požiadať o vaše mobilné číslo a potom overiť prostredníctvom jednorazového hesla.

 4. REGISTRÁCIA A HESLO:

  Platforma je prístupná a poskytuje informácie o produkte/službách bez registrácie. Všetky funkcie platformy však majú prístup len registrovaní používatelia.

  Pri registrácii na platforme ste povinní poskytnúť osobné údaje. Budete musieť poskytnúť informácie vrátane, ale nie výlučne, celého mena, adresy, e-mailovej adresy, pohlavia, mobilného čísla, dátumu narodenia, názvu spoločnosti, vzdelania, asociácie/pridruženia k akejkoľvek nemocnici, klinike alebo ambulancii, podrobnosti o takejto asociácii/ príslušnosť k akejkoľvek nemocnici, klinike alebo ambulancii, odbornosť v konkrétnej lekárskej oblasti atď.

  Teraz môžete v e-mailovej adrese, ktorú používate na vytvorenie účtu, používať výrazy makeforms, makeforms.io, makeform, syncolink, syncolinktechnologies, eszmetelelen, eszmeletlen holding co, maketories, make.io, maketory. Ak si vytvoríte účet, ktorý porušuje tieto zásady, náš systém okamžite deaktivuje účet a vymaže všetky súvisiace údaje. 

  Súhlasíte s tým, že v čase registrácie budú Vami poskytnuté informácie vždy presné, správne a úplné. Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti svojho účtu a hesla a súhlasíte s tým, že prevezmete zodpovednosť za všetky aktivity, ku ktorým dôjde v rámci vášho účtu. Môžete zmeniť svoje profilové informácie a akékoľvek ďalšie podrobnosti, ktoré ste zdieľali s platformou, a bezodkladne aktualizujete e-mailovú adresu uvedenú v súvislosti s vaším účtom, aby bola presná, aby sme vás mohli kontaktovať. Z času na čas poskytnete akékoľvek dodatočné informácie požadované platformou. Vyhradzujeme si tiež právo odmietnuť registráciu alebo vymazať účty podľa vlastného uváženia. Nesmiete si zriadiť účet v mene inej fyzickej alebo právnickej osoby, pokiaľ na to nemáte oprávnenie. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky príslušné zákony a nariadenia a nesiete výhradnú zodpovednosť za všetky činy alebo opomenutia, ktorých sa dopustíte.

 5. POPIS SLUŽBY:

  MakeForms ponúka svojim používateľom funkciu vytvárania formulárov. Poskytuje rôzne Služby prostredníctvom svojej Platformy, ktorej popis je dostupný na https://makeforms.io/)

 6. POUŽITIE PLATFORMY:

  1. K platforme by ste mali pristupovať ako používateľ iba vtedy, ak ste vysoko postavený, právne spôsobilý na uzavretie právnej zmluvy a ak ste porozumeli a dobrovoľne prijali podmienky.
  2. Platforma si vyhradzuje právo uchovávať, vyhodnocovať, analyzovať, overovať a overovať osobné informácie a údaje poskytnuté používateľmi. V prípade, že sa bude hodnotiacemu tímu platformy javiť, že osobné údaje poskytnuté konkrétnym používateľom sú nesprávne alebo nepresné, alebo ak existuje podozrenie, že účet používa platformu na akékoľvek nezákonné činnosti, môže si platforma uplatniť právo na deaktiváciu účet okamžite bez udania dôvodu alebo vrátenie peňazí za to isté.
  3. Platforma neposkytuje žiadnu konkrétnu záruku, že Služby sú vhodné pre konkrétne prípady.
  4. Používanie platformy podlieha týmto podmienkam, zásadám ochrany osobných údajov a všetkým ďalším zásadám a podmienkam, ktoré môžu byť na platforme oznámené.
  5. Z času na čas môžete využívať služby dostupné na platforme.
  6. Beriete na vedomie a beriete na vedomie, že je vašou zodpovednosťou prečítať si a porozumieť všetkým informáciám, ako aj podrobnostiam o každej službe predtým, ako ju začnete využívať.
  7. Pred samotnou registráciou na Platformu sa ubezpečíte, že vyplníte správne údaje pre využívanie konkrétnej Služby podľa vašej požiadavky.
  8. V prípade poskytnutia akýchkoľvek nesprávnych informácií alebo údajov sa vám môže stať, že nebudete môcť využívať príslušné Služby a nesiete výhradnú zodpovednosť a zodpovednosť za akékoľvek následky poskytnutia takýchto nesprávnych informácií alebo údajov.
  9. Môžeme zdieľať upozornenia o našich pripravovaných programoch na platforme, LinkedIn alebo iných webových stránkach sociálnych médií a tiež vás informovať prostredníctvom e-mailov, správ WhatsApp alebo akéhokoľvek iného spôsobu komunikácie.
  10. V prípade, že využívate Služby prostredníctvom online režimu, potvrďte a zaistite, že zariadenie na pripojenie k internetu bude bez prerušenia a nenesieme zodpovednosť ani nenesieme zodpovednosť za žiadne prerušenie alebo chybu počas online konzultácie alebo používania Služby.
 7. SPÔSOB PLATBY:

  Používatelia, ktorí chcú vytvárať formuláre s pokročilými funkciami, ako sú SMS upozornenia, viacjazyčné formuláre, podmienené logické pravidlá, overovanie polí a ďalšie, musia prejsť na platené programy. Poplatky za tieto plány spravuje náš obchodník on Record, Paddle. Ak platba za predplatné zlyhá (platnosť kreditnej karty vypršala, nedostatok peňazí atď.), máte 15 dní na vyriešenie problému; inak bude účet znížený na bezplatné členstvo. Ročné obnovenie predplatného prebieha podľa automatického procesu, ktorý začína dva týždne pred dátumom splatnosti vášho predplatného. Preto môžete na výpise z kreditnej karty vidieť poplatok kedykoľvek medzi týmto okamihom a dátumom splatnosti. Vaše platené členstvo sa bude počítať od dátumu splatnosti bez ohľadu na to, kedy dôjde k zaplateniu. Platforma si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenové hladiny a stanoviť nové poplatky. O akýchkoľvek zmenách cien vás budeme informovať na platforme a e-mailom. Používatelia platiaci mesačne budú naďalej platiť starú cenu najmenej 6 (šesť) mesiacov, zatiaľ čo používatelia platiaci ročne zostanú pri rovnakej sadzbe najmenej 1 (jeden) rok. Potom vstúpia do platnosti nové cenové úrovne. Všetky vaše predplatné sa automaticky obnovia na obdobia, ktoré sa rovnajú vášmu pôvodnému predplatnému. Poplatok vám bude účtovaný podľa našich aktuálnych sadzieb 14 (štrnásť) dní pred koncom počiatočného obdobia predplatného, pokiaľ predplatné nezrušíte prihlásením sa do svojho účtu. Pre podnikových klientov, ak nie je v klientskej zmluve uvedené inak, musí byť faktúra uhradená do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry. V opačnom prípade vám budú účtované poplatky z omeškania.

  Zmenou platobných údajov sa aktualizuje dátum predplatného. Ak máte napríklad platené mesačné predplatné, ktoré sa účtuje 15. (pätnásteho) každého mesiaca a 30. januára prejdete na vyšší program, vašu zostávajúcu sumu rozdelíme.

 8. OBMEDZENIE ÚČTU:

  Účty môžu byť obmedzené z dôvodov uvedených nižšie. Po vyriešení problému budú mať používatelia prístup ku všetkým úplným odoslaným formulárom:

  Problémy s platbou: Ak sa vyskytne problém s platbou s vaším účtom, budete mať 7 (sedem) dní na vyriešenie problému. Potom budete mať obmedzený prístup k svojmu účtu a po 15 (pätnástich) dňoch bude pre váš účet naplánovaný prechod na nižšiu verziu bezplatného plánu. Kým je váš účet obmedzený, budete mať prístup k svojmu účtu a formulárom, ale budete dostávať neúplné odoslania a nebudete mať prístup k nastaveniam svojich formulárov a odoslaním. Problém zvyčajne vyrieši aktualizácia informácií o vašej kreditnej karte alebo nás môžete kontaktovať, aby sme problém vyriešili. Ak vyriešite problém s platbou do 15 (pätnástich) dní, obmedzenie účtu bude automaticky odstránené a váš účet už nebude podliehať downgradu.

  Príliš veľa príspevkov: Váš účet MakeForms sa dodáva s cenovou ponukou. Ak ste dostali viac príspevkov, ako je kvóta, vaše príspevky budú uzamknuté. Po inovácii účtu na plán, ktorý umožňuje vyššie príspevky, budete môcť odomknúť uzamknuté príspevky.

  Chýba spätný odkaz: Ak máte bezplatný plán a odstránite spätný odkaz na MakeForms zo svojich formulárov, dostanete varovné správy. Ak odkaz nepridáte späť do svojich formulárov, váš účet bude pozastavený. Ak chcete vyriešiť tento problém, vložte spätný odkaz do svojich formulárov alebo inovujte na platený plán.

  Phishing: Formuláre a účty používané na phishingové účely sú pozastavené. majitelia sa nebudú môcť prihlásiť a formuláre nebudú funkčné. Neexistuje spôsob, ako tieto účty obnoviť.

  Bezplatné účty: Ak používate bezplatný plán služieb, musíte si pod webovým formulárom ponechať spätný odkaz na Makeforms.io. Vyhradzujeme si právo odstrániť alebo zablokovať akýkoľvek účet, ktorý nie je v súlade s našimi Podmienkami. Opakované používanie našich kontaktných formulárov bezplatnými používateľmi, ktorí odstránia odkaz na našu stránku, môže viesť k tomu, že správy nebudú doručené, kým účet nebude inovovaný na platený plán. Bezplatné účty podliehajú niekoľkým obmedzeniam, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od našej stratégie. Používateľom je zakázané vytvárať viac ako jeden účet, aby sa predišlo obmedzeniam. Vyhradzujeme si právo zakázať alebo odstrániť duplicitné účty.

 9. PRAVIDLÁ VRÁTENIA PEŇAZÍ:

  Keď sa zaregistrujete na platený mesačný alebo ročný plán, budú vám automaticky účtované poplatky na mesačnej alebo ročnej báze pomocou zdroja platby, ktorý ste uviedli. Ak už nechcete platenú službu využívať, musíte zrušiť svoje predplatné (v časti Nastavenia). Opakovaná platba sa ukončí iba vtedy, keď prejdete na nižšiu verziu bezplatného programu predplatného a môžete ho naďalej používať, ale budete musieť dodržiavať obmedzenia tohto plánu služieb.

  Platforma nevracia peniaze za odbery zrušené pred koncom zmluvného obdobia. To znamená, že ak zrušíte predplatné 5. septembra, ale vaše predplatené obdobie skončí 2. októbra, budete mať stále prístup k funkciám spojeným s vaším plateným programom až do 2. októbra. Vezmite prosím do úvahy, že oba programy (ročný aj mesačný) sú opakujúce sa. Ak sa chcete odhlásiť, mali by ste tak urobiť pred koncom vášho predplateného obdobia (koniec obdobia). Minulé poplatky za predplatné sa nevracajú. Faktúry a platby za plán podnikových služieb nemožno zrušiť ani vrátiť. Predchádza im komplexný predajný proces, ktorý si vyžaduje špecializované zdroje a zabezpečuje informované rozhodnutie.

 10. ZÁKAZNÍCKA PODPORA:

  Akékoľvek sťažnosti týkajúce sa Služieb budú podľa okolností vyriešené prostredníctvom e-mailu medzi vami a platformou. Pošlite nám e-mail na adresu support@makeforms.wpcomstaging.com. za účelom registrácie Vašej sťažnosti.

 11. ZMENA TERMÍNOV:

  Platforma si vyhradzuje právo kedykoľvek a z času na čas upraviť alebo prerušiť, dočasne alebo natrvalo, Služby (alebo ich časť) dostupné na Platforme s upozornením alebo bez neho. Platforma si ďalej vyhradzuje právo tieto Podmienky kedykoľvek zmeniť. Platforma poskytne upozornenie alebo vyskakovacie okno v prípade akýchkoľvek zmien v podmienkach a akýchkoľvek iných zásadách. Zodpovedáte za pravidelné prezeranie Podmienok. Pokračovanie v používaní platformy po akýchkoľvek takýchto zmenách predstavuje váš súhlas s tým, že budete týmito zmenami viazaní. Vaše jediné právo v súvislosti s akoukoľvek nespokojnosťou s týmito Podmienkami, akýmikoľvek našimi zásadami alebo postupmi pri prevádzkovaní platformy alebo akéhokoľvek obsahu dostupného prostredníctvom platformy, je prestať používať platformu.

 12. DOSTUPNÝ OBSAH:

  Dodržiavame etické obchodné praktiky a máme v úmysle poskytovať obsah, ktorý je autorizovaný, relevantný a použiteľný a neporušuje práva žiadnej tretej strany.

  Beriete na vedomie, že Platforma neposkytuje žiadne vyhlásenia ani neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa materiálu, údajov a informácií, ako sú dátové súbory, text, fakty a čísla, počítačový softvér, kód, fotografie, iné obrázky, ktoré zdieľajú Používatelia alebo iné poskytovateľ obsahu (spoločne "obsah"), ku ktorým môžete mať prístup ako súčasť platformy alebo prostredníctvom vášho používania tejto platformy.

  Platforma za žiadnych okolností nezodpovedá žiadnym spôsobom za akýkoľvek Obsah, vrátane, ale nie výlučne, akéhokoľvek obsahu porušujúceho autorské práva, akýchkoľvek chýb alebo vynechaní v Obsahu, alebo za akúkoľvek stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu vzniknutú v dôsledku používania akéhokoľvek obsahu. zverejnené, prenášané, prepojené alebo inak prístupné prostredníctvom alebo sprístupnené prostredníctvom platformy. Beriete na vedomie, že používaním tejto platformy môžete byť vystavení obsahu, ktorý môžete považovať za nevhodný, nebezpečný, urážlivý, neslušný alebo nežiaduci z dôvodu náboženských hodnôt, kultúry, kasty, národnosti, presvedčenia alebo z akéhokoľvek iného dôvodu. V prípade, že zaznamenáte akékoľvek porušenie svojich práv duševného vlastníctva, zaregistrujete svoju sťažnosť prostredníctvom e-mailu na platformu na adrese support@makeforms.wpcomstaging.com. Po zaregistrovaní sťažnosti platforma podnikne príslušné právne kroky proti takémuto výskytu vrátane odstránenia takéhoto obsahu.

 13. VAMI DODANÝ OBSAH:

  Vyhlasujete, zaručujete sa a súhlasíte s tým, že žiadny obsah alebo podrobnosti zdieľané vami s platformou („Váš obsah“) neporušuje ani neporušuje práva žiadnej tretej strany vrátane akéhokoľvek patentu, autorských práv, ochrannej známky, súkromia, publicity alebo iných osobných alebo vlastnícke práva, porušenia alebo konflikty s akoukoľvek povinnosťou, ako je napríklad povinnosť zachovávať dôvernosť, alebo obsahuje urážlivý, hanlivý alebo inak nezákonný materiál.

  Udeľujete nám osobné, obmedzené, odvolateľné, neprenosné a nevýlučné právo na používanie vášho obsahu a podrobností vrátane, ale nie výlučne, ochranných známok, servisných značiek, log atď., ktoré ste poskytli. Udeľujete nám tiež právo (i) zobrazovať váš obsah a podrobnosti na platforme (ii) propagovať alebo distribuovať ich pre prístup iných zákazníkov.

  Súhlasíte s tým, že nesiete výhradnú zodpovednosť za svoj obsah, ktorý ste sprístupnili prostredníctvom platformy, vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek záväzkov vyplývajúcich z akýchkoľvek nárokov tretích strán na porušenie práv.

  Vyhradzujeme si právo preveriť, odmietnuť uverejniť, odstrániť alebo upraviť váš obsah kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu podľa nášho absolútneho a výhradného uváženia bez predchádzajúceho upozornenia, hoci nemáme žiadnu povinnosť tak urobiť alebo monitorovať akékoľvek verejné fórum. Ak sa rozhodneme váš obsah preveriť, zverejnenie takéhoto obsahu na verejnom fóre môže byť oneskorené, aby sa umožnil proces kontroly. Ak máme otázky týkajúce sa vášho obsahu vrátane, bez obmedzenia, autorských práv, môžeme vás kontaktovať so žiadosťou o ďalšie informácie vrátane napríklad overenia, či vlastníte autorské práva, alebo iného získania potrebného povolenia na zverejnenie materiálu.

 14. PREPOJENÉ S STRÁNKAMI TRETÍCH STRÁN:

  Táto platforma môže obsahovať odkazy na iné platformy vlastnené a prevádzkované tretími stranami, ktoré nesúvisia s platformou („Prepojené platformy“). Prepojené platformy nie sú pod kontrolou platformy a platforma nezodpovedá za obsah žiadnych prepojených platforiem ani žiadneho hypertextového odkazu obsiahnutého v prepojenej platforme a neposkytuje žiadne vyhlásenie ani záruku v súvislosti s obsahom takýchto stránok tretích strán.

  Platforma vám tieto odkazy poskytuje len pre pohodlie a zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená žiadne schválenie prepojenej platformy platformou. Váš odkaz na akúkoľvek takúto prepojenú platformu je výlučne na vaše vlastné riziko. Platforma nie je zmluvnou stranou žiadnej transakcie medzi vami a prepojenou platformou. Vaše používanie prepojenej platformy podlieha zmluvným podmienkam danej lokality.

  Platforma môže obsahovať aj reklamy tretích strán, ak nejaké existujú. Zobrazenie takýchto reklám žiadnym spôsobom neznamená podporu alebo odporúčanie príslušného inzerenta, jeho produktov alebo služieb, pokiaľ to nie je výslovne uvedené nami. Všetky informácie týkajúce sa reklamy a jej produktov alebo služieb ste odkázaní na príslušného inzerenta. Platforma nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek interakciu medzi Vami a príslušnou treťou stranou a je oslobodená od akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z takejto interakcie alebo s ňou akokoľvek spojenej.

 15. EXPORT

  Platforma sa nesmie exportovať ani reexportovať (a) do krajín, na ktoré je uvalené embargo USA, alebo (b) komukoľvek na zozname špeciálne určených štátnych príslušníkov Ministerstva financií USA alebo na zozname odmietnutých osôb alebo entít Ministerstva obchodu USA. Používaním platformy Používateľ vyhlasuje a zaručuje, že sa nenachádza v žiadnej takejto krajine ani na žiadnom takomto zozname. Používateľ tiež súhlasí s tým, že nebude používať platformu na žiadne účely zakázané príslušnými zákonmi, vrátane, bez obmedzenia, vývoja, dizajnu, výroby alebo výroby jadrových, raketových alebo chemických alebo biologických zbraní.

 16. DOSTUPNOSŤ SLUŽBY:

  Hoci sú Platforma a Služby bežne dostupné 24 hodín denne, nenesieme žiadnu zodpovednosť, ak je Platforma z akéhokoľvek dôvodu nedostupná kedykoľvek. Prístup k platforme môže byť dočasne a bez upozornenia pozastavený v prípade zlyhania systému, údržby alebo opravy alebo z dôvodov, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Technické tímy platformy vopred oznámia hlavné okná údržby, aby vám umožnili koordinovať používanie. Naše služby sú hosťované viacerými poskytovateľmi služieb, ktorí ponúkajú stabilné a škálovateľné hostingové služby s vysokou dostupnosťou a pohotovou podporou. Naša stránka používa servery vo viacerých dátových centrách umiestnených v Spojených štátoch a EÚ. Miesto si môžete vybrať pri vytváraní účtu. Ak však chcete presunúť svoj účet z jedného regiónu do druhého, môžete sa obrátiť na zákaznícku podporu platformy. Máme nainštalované najnovšie bezpečnostné balíky a v prípade potreby aktualizujeme server. Napriek tomu existuje možnosť dočasných odstávok nezávisle od našej kontroly, ako pri akejkoľvek inej platforme. Stáva sa to veľmi zriedkavo a keď sa to stane, snažíme sa problém čo najskôr vyriešiť. Aby ste minimalizovali latenciu, obráťte sa na zákaznícku podporu, ak očakávate veľké množstvo odoslaných príspevkov alebo počet odoslaní väčší ako 5 000 za deň. Prijmeme preventívne opatrenia, aby sme zabránili oneskoreniu. Nezodpovedáme však za žiadnu stratu údajov, ku ktorej môže dôjsť, keď je server nedostupný. Ak máte komerčnú webovú stránku, nemôžeme niesť zodpovednosť za stratu údajov; to najlepšie, čo vám môžeme ponúknuť, je čiastočné alebo úplné vrátenie peňazí, ktoré nám boli zaplatené za mesiac, keď sa vyskytol problém so serverom.

 17. ZAKÁZANÉ SPRÁVANIE:

  Súhlasíte, že sa nebudete zapájať do žiadnej z nasledujúcich činností:

  1. Porušenie zákonov a práv:
   Nesmiete (a) používať platformu na žiadny nezákonný účel alebo v rozpore s akýmikoľvek miestnymi, štátnymi, národnými alebo medzinárodnými zákonmi, (b) porušovať alebo nabádať iných k porušovaniu akéhokoľvek práva alebo povinnosti voči tretej strane, vrátane, ale nie obmedzené na porušovanie, spreneveru alebo porušovanie práv duševného vlastníctva, dôvernosti alebo súkromia.
  2. Prosba:
   Platformu ani žiadne informácie poskytované prostredníctvom platformy nesmiete používať na prenos reklamných alebo propagačných materiálov, vrátane nevyžiadanej pošty, spamu, reťazových listov alebo akejkoľvek inej formy nevyžiadanej alebo neželanej žiadosti.
  3. Prerušenie:
   Platformu nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol deaktivovať, preťažiť, poškodiť alebo zhoršiť platformu, alebo by mohol zasahovať do používania a užívania platformy akoukoľvek inou stranou; vrátane podľa

   (a) nahrávanie alebo iné šírenie akéhokoľvek vírusu, adware, spywaru, červa alebo iného škodlivého kódu, alebo
   (b) zasahovanie alebo prerušovanie akejkoľvek siete, zariadenia alebo servera pripojeného alebo používaného na poskytovanie ktorejkoľvek zo služieb na platforme, alebo porušovanie akéhokoľvek nariadenia, politiky alebo postupu akejkoľvek siete, zariadenia alebo servera.

  4. Ubližovanie iným:
   Nebudete zdieľať ani prenášať obsah alebo podrobnosti, ktoré sú škodlivé, urážlivé, obscénne, urážlivé, narúšajúce súkromie, hanlivé, nenávistné alebo inak diskriminačné, nepravdivé alebo zavádzajúce alebo podnecujú k nezákonnému konaniu. Prostredníctvom Platformy nebudete nikoho zastrašovať ani obťažovať; a nesmiete uverejňovať ani prenášať žiadne osobne identifikovateľné informácie o osobách bez toho, aby ste na to získali výslovné povolenie týchto osôb prostredníctvom platformy.
  5. Odcudzenie identity alebo neoprávnený prístup:
   Pri používaní Platformy sa nesmiete vydávať za inú osobu alebo subjekt, ani skresľovať svoje spojenie s osobou alebo subjektom. Nesmiete používať ani sa pokúšať použiť účet alebo osobné údaje inej osoby; a nepokúsite sa získať neoprávnený prístup k platforme alebo k počítačovým systémom alebo sieťam pripojeným k platforme hackovaním hesiel alebo akýmikoľvek inými prostriedkami.
 18. ODMIETNUTIE ZÁRUK:

  VÝSLOVNE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE POUŽÍVANIE PLATFORMY A POSKYTOVANIE SLUŽIEB JE ÚPLNE NA VLASTNÉ RIZIKO A ŽE PLATFORMA A SLUŽBY V ŇOM SÚ POSKYTOVANÉ NA ZÁKLADE „TAK, AKO SÚ“, BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK. VŠETKY VÝSLOVNÉ A IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA VLASTNÍCKYCH PRÁV, SA VÝSLOVNE VYLUČUJE V NAJVYŠŠEJ PLNENOSTI. V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SA SPOLOČNOSŤ ESZMELETLEN, JEJ ÚRADNÍCI, PARTNERI, ZAMESTNANCI A ZÁSTUPCOVIA ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, V SÚVISLOSTI S PLATFORMOU, POSKYTOVANÍM SLUŽIEB A VAŠÍM POUŽÍVANÍM. NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁRUKY ANI PREHLÁSENIA, ŽE-

  1. OBSAH ZDIEĽANÝ NA PLATFORME ALEBO PLATFORMÁCH TRETÍCH STRÁN PREPOJENÝCH S PLATFORMOU SÚ PRESNÉ ALEBO ÚPLNÉ,
  2. PLATFORMA SPĹŇA VAŠE POŽIADAVKY,
  3. PLATFORMA BUDE DOSTUPNÁ NEPRERUŠENÁ, VČASNÁ, BEZPEČNÁ ALEBO BEZCHYBNÁ,
  4. VÝSLEDKY, KTORÉ MÔŽETE ZÍSKAŤ POUŽÍVANÍM PLATFORMY, BUDÚ PRESNÉ ALEBO SPOĽAHLIVÉ.

  PRÍLEŽITOSŤ MÔŽEME NA KRÁTKE OBDOBIE POZASTAVIŤ PREVÁDZKU PLATFORMY NA ÚDRŽBU, AKTUALIZÁCIU ALEBO PODPORNÉ PRÁCE, AKO UZNÁME ZA VHODNÉ. NIE SME ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE NEPREŤAHY, STRATY ALEBO ŠKODY, KTORÉ VÁM MÔŽU SPÔSOBIŤ POČAS TAKÝCHTO DOBY POZASTAVENIA. NEBUDEME ANI ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE

  1. CHYBY, OMYLY ALEBO NEPRESNOSTI OBSAHU;
  2. OSOBNÉ ZRANENIA ALEBO ŠKODY NA MAJETKU, AKEJKOĽVEK POVAHY, VYPLÝVAJÚCE Z VÁŠHO PRÍSTUPU A POUŽÍVANIA PLATFORMY;
  3. AKÝKOĽVEK NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP ALEBO POUŽÍVANIE NAŠICH SERVEROV A/ALEBO VŠETKÝCH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ A/ALEBO FINANČNÝCH INFORMÁCIÍ NA NICH ULOŽENÝCH;
  4. AKÉKOĽVEK PRERUŠENIE ALEBO ZASTAVENIE PRENOSU NA PLATFORMU ALEBO Z PLATFORMY;
  5. AKÉKOĽVEK CHYBY, VÍRUSY, TROJSKÉ KONE ALEBO PODOBNÉ, KTORÉ MÔŽE BYŤ PRENÁŠANÉ NA PLATFORMU ALEBO CEZ PLATFORMU AKÚKOĽVEK TRETIA STRANA A/ALEBO;
  6. AKÉKOĽVEK CHYBY ALEBO VYNECHANIE V AKÉKOĽVEK OBSAHU ALEBO ZA AKÚKOĽVEK STRATU ČI POŠKODENIE AKÉHOKOĽVEK DRUHU VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ZVEREJNENÉHO, E-MAILOM, KOMUNIKOVANÉHO, PRENÁŠANÝCH ALEBO INAK SPRÍSTUPNENÝCH PROSTREDNÍCTVOM PLATFORMY. PLATFORMA NEZARUČUJE, NESCHVAĽUJE, NEZARUČUJE ANI NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNU SLUŽBU INzerovanú ALEBO PONÚKANÚ PROSTREDNÍCTVOM PLATFORMY ALEBO AKEJKOĽVEK PREPOJENEJ PLATFORMY ALEBO UVEDENEJ V AKEJKOĽVEK BANNERI ALEBO INEJ REKLAME.

  V PRÍPADE, ŽE SA AKÉKOĽVEK LEKÁRSKE INFORMÁCIE POSKYTUJÚ A PRENÁŠAJÚ PROSTREDNÍCTVOM TEJTO PLATFORMY, POTOM SA ROZUMIE, ŽE PLATFORMA JE LEN POSKYTOVATEĽOM TÝCHTO INFORMÁCIÍ. TÁTO PLATFORMA NEVYTVÁRA ŽIADNY VZŤAH MEDZI PLATFORMOU A POUŽÍVATEĽOM. VÝSLOVNE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SA BUDETE AKTUALIZOVAŤ A BUDETE DODRŽIAVAŤ PLATNÉ ZÁKONY A USMERNENIA, ABY STE SI PLNILI POVINNOSTI PODĽA TÝCHTO PODMIENOK.

 19. ODŠKODNENIE

  Súhlasíte s tým, že nás odškodníte a ochránite nás pred a proti akýmkoľvek nárokom vyplývajúcim z alebo súvisiacich s:

  1. Podrobnosti a Obsah, ktorý odošlete alebo prenesiete pre Služby;
  2. Vaše porušenie akýchkoľvek práv akejkoľvek inej osoby v súvislosti s Aplikáciou;
  3. porušenie práv duševného vlastníctva tretích strán;
  4. akékoľvek porušenie zmluvných podmienok týchto Podmienok;
  5. akékoľvek porušenie platných zákonov a nariadení;
  6. akékoľvek vyhlásenie a záruky poskytnuté v súvislosti so Službami a
  7. transakcie (súčasné a následné) medzi Vami a zákazníkom.
 20. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI:

  Spoločnosť Eszmeletlen, jej úradníci, partneri, zamestnanci alebo zástupcovia nebudú v žiadnom prípade zodpovední za priame, nepriame, náhodné, špeciálne, následné alebo exemplárne škody (aj keď bola spoločnosť Eszmeletlen upozornená na možnosť takýchto škôd), vyplývajúce z akéhokoľvek aspektu. vášho používania Platformy, vrátane, bez obmedzenia, či škody vyplývajú z používania alebo zneužitia Platformy, z nemožnosti používať Platformu alebo z prerušenia, pozastavenia, úpravy, zmeny alebo ukončenia Platformy. Takéto obmedzenie zodpovednosti sa vzťahuje aj na škody vzniknuté v dôsledku Služieb alebo poskytnutých alebo inzerovaných v súvislosti s Platformou alebo akýmikoľvek odkazmi na Platforme, ako aj z dôvodu akýchkoľvek informácií, názorov alebo rád získaných prostredníctvom alebo inzerovaných v spojenie s platformou alebo akékoľvek odkazy na platforme. Tieto obmedzenia platia v najväčšom rozsahu povolenom zákonom. Výslovne beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Eszmeletlen nenesie zodpovednosť za údaje o používateľovi, obsah alebo hanlivé, urážlivé alebo nezákonné správanie akéhokoľvek používateľa alebo tretej strany a že riziko ujmy alebo škody z vyššie uvedeného spočíva výlučne na vás.

  Spoločnosť Eszmeletlen nie je žiadnym spôsobom zodpovedná za žiadne škody, či už priame, následné, náhodné alebo iné, ktoré utrpí zákazník.

  V každom prípade bude celková súhrnná zodpovednosť platformy voči vám podľa akéhokoľvek platného zákona za všetky straty alebo škody vyplývajúce z prístupu k platforme obmedzená na množstvo služieb, ktoré na platforme využijete.

 21. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV:

  Platforma sa zaväzuje zodpovedne zaobchádzať s informáciami a údajmi, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom platformy, v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Pozrite si prosím naše Zásady ochrany osobných údajov. Údaje poskytnuté používateľmi budú uchovávané u správcu platformy a môžu byť použité v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov.

 22. VLASTNÍCTVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA:

  Platforma a všetky práva vrátane, ale nie výlučne, práv duševného vlastníctva, ktoré existujú na platforme alebo v súvislosti s ňou, sú vo vlastníctve nás. Platforma rešpektuje autorské práva a používateľom zakazujeme používať obsah na profesionálny zisk, komerčné účely alebo používať takýto obsah na sociálnych médiách bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Eszmeletlen.

  Ak sa domnievate, že platforma obsahuje prvky, ktoré porušujú vaše práva duševného vlastníctva vo vašej práci, okamžite nás o tom informujte. Ak dostaneme oznámenie o nároku na porušenie práv duševného vlastníctva a považujeme to za vhodné, môžeme odstrániť všetok takýto obsah, ktorý je označený ako porušujúci, a/alebo podľa vlastného uváženia podniknúť iné vhodné kroky. Ak sa domnievate, že materiál alebo Služby porušujú autorské práva, môžete nás informovať na adrese support@makeforms.wpcomstaging.com s podrobnosťami.

  Všetky materiály na tejto platforme vrátane, ale nie výlučne, zvuku, obrázkov, softvéru, textu, ikon a podobne (ďalej len „obsah platformy“) sú chránené autorským právom podľa zákonov o autorských právach. Nemôžete používať obsah platformy okrem prípadov uvedených v tomto dokumente. Používatelia nesmú používať obsah platformy na iný účel, ako je tu výslovne povolené.

 23. UKONČENIE:

  Ak chcete ukončiť túto zmluvu, môžete okamžite zastaviť prístup alebo používanie tejto platformy. Vaše právo na prístup k platforme a jej používanie sa automaticky ukončí v prípade, že závažným spôsobom porušíte niektoré z ustanovení týchto podmienok. Platforma si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť alebo zrušiť váš účet z dôvodu akéhokoľvek závažného porušenia povinností podľa týchto podmienok.

  Vyhradzujeme si právo okamžite ukončiť Zmluvu, ak Používateľ poruší ktorékoľvek z ustanovení Podmienok, Zásad ochrany osobných údajov alebo akýchkoľvek iných podmienok alebo zásad, ktoré sa môžu z času na čas vzťahovať na Používateľov.

  Prežitie: Zrieknutie sa záruk, obmedzenia zodpovednosti, odškodnenia a ustanovenia o jurisdikcii a uplatniteľnom zákone zostávajú v platnosti aj po ukončení.

 24. RÔZNE TERMÍNY:
  1. Voľba práva a jurisdikcie: Podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s indickým právom. Akékoľvek spory v súvislosti s týmito zmluvnými podmienkami podliehajú výlučnej jurisdikcii indických súdov.
  2. Vyššia moc: Bez toho, aby sa obmedzilo vyššie uvedené, platforma za žiadnych okolností nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu nákladov spôsobenú neobvyklými a nepredvídateľnými okolnosťami alebo škodu alebo stratu v dôsledku nedostatočnej výkonnosti Služieb, ktorá je priamo alebo nepriamo dôsledkom prírodných činov, síl alebo príčin mimo jeho primeranú kontrolu, vrátane, bez obmedzenia, zlyhaní internetu, priemyselných akcií spôsobujúcich oneskorenie alebo zlyhania, problémov so systémom alebo sieťou tretích strán, vírusov alebo malvéru, zlyhania počítačového vybavenia, zlyhania telekomunikačného zariadenia, zlyhania softvéru, zlyhania strojov, štrajku alebo splatnosti vládnym nariadeniam, epidémiám, záplavám, búrkam, výpadkom elektrickej energie, občianskym nepokojom, nepokojom a iným dôvodom, ktoré sú mimo primeranej kontroly platformy.
  3. Žiadne zrieknutie sa práva: Ak Platforma nebude trvať na prísnom plnení ktoréhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok alebo ho nebude presadzovať, nebude sa to považovať za vzdanie sa akéhokoľvek ustanovenia alebo práva.
  4. Oddeliteľnosť: Ak sa ktorákoľvek časť týchto Podmienok považuje za neplatnú alebo nevymáhateľnú na základe akéhokoľvek zákona alebo nariadenia alebo konečného rozhodnutia príslušného súdu alebo tribunálu, toto ustanovenie sa bude považovať za oddeliteľné a neovplyvní platnosť a vymožiteľnosť ostatných ustanovení.
  5. Žiadny agentúrny vzťah: Súhlasíte s tým, že medzi vami a platformou neexistuje žiadny spoločný podnik, zamestnanecký alebo agentúrny vzťah v dôsledku týchto podmienok alebo z vášho používania platformy alebo zoznamu.
  6. Celá dohoda: Tieto Podmienky a Zásady ochrany osobných údajov predstavujú celú dohodu medzi Vami a Platformou a nahrádzajú všetku predchádzajúcu komunikáciu a/alebo dohody medzi Vami a Platformou týkajúce sa tohto predmetu.